Üyelik Şartları ve Koşulları

Üyelik Sözleşmesi

 1. Taraflar

İşbu üyelik sözleşmesi (“Sözleşme”) merkezi Gümüşpala Mah. Demirören Sok. No:6/ B Avcılar / İstanbul  adresinde mukim Ali Keşfet Eğitim Teknolojileri  (“AKO”) ile Üye (“Üye”) arasında akdedilmiş olup, Üye’nin AKO’un www.alikesfet.org Web sitesi üzerinden sunduğu Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulları düzenlemektedir.

 1. Tanımlar

2.1. Gizlilik Politikası: Üyeler’in Uygulama veya Web sitesi üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, AKO tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere AKO’un kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen, Uygulama ve Web sitesi üzerinden alikesfet.org erişilebilecek olan metni ifade eder.

2.2. Uygulama: AliKesfet isimli mobil uygulama yapılması halinde , tüm mobil cihazlarda çalışan mobil uygulama yazılımı ile bu uygulama kapsamında sanal ortamda verilen hizmetleri kapsamaktadır.

2.3. Websitesi: Mülkiyeti AKO’ya ait olan ve AKO’nun işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen Hizmetler’i üzerinde sunmakta olduğu Alikesfet.org alan adına sahip internet sitesini ve mobil uygulamalarını (mobil uygulama mobil siteyi de içermektedir) ifade eder.

2.4. Üye: AKO tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olup Uygulama ve Web sitesi üzerinden sunulan ürün ve hizmetlerden işbu sözleşmede belirlenen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve tüzel kişileri ifade etmektedir.

2.5. Hizmet: Üyeler’ in işbu Sözleşme çerçevesinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla AKO tarafından sunulan faaliyetleri ifade eder.

2.6. İleti(ler): AKO’un, üyelere pazarlama, araştırma, bilgilendirme vb. amaçlarla göndereceği, üyelerin mobil uygulamaya üye olurken AKO ve iş ortakları tarafından kendilerine gönderilmesine izin verdikleri mesajları ifade eder.

2.7. Üye Hesabı: Üye’nin, Uygulama ve Websitesi’nde yer alan Hizmetler’den yararlanabilmesi için kişisel bilgilerini ve kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği, gerekli işlemleri yapabildiği, kullanıcı adı ve parolası, ilgili Üye tarafından belirlenerek erişilebilen Üye’ye özel sayfaları ifade eder.

 1. Sözleşmenin Konusu

3.1. AKO işbu sözleşme kapsamında üyelerine yazılı, sözlü, video, medya ürünleri ile  destek olmak için hizmet vermektedir.

 1. Üyelik Türleri ve Ücretler

4.1. Uygulamaya kayıt olan üyeler belirli bir süre veya özellik için sınırlı olarak kullanım sağlarlar.

4.2. Üyelik çeşitleri alikesfet.org sitesinde belirtilmiş olup üyeler uygulamadan sınırsız yararlanmak için aylık veya yıllık olmak üzere belirli bir ücret öder. Aylık üyelik ücreti …..TL’dir. Üyelik süresi 1 aylık periyodlarda devam eder ve kullanıcı ödemeyi her periyodun başında yaparak üyeliğini aktif tutar. Bu üyelik ücreti kampanya dönemi boyunca uygulanan lansman ücrettir. Lansman dönemi bittiğinde Alikesfet.org ücretlerinde değişiklik yapılabilir.

 1. Taraflar’ın Hak ve Yükümlülükleri

5.1. Üye, Uygulama ve Web sitesinde talep edilen bilgileri doğru ve güncel şekilde doldurarak ve Uygulama ve Web sitesi’nde bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve Gizlilik Politikası’nı onaylayarak Üyelik statüsü edinir. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur. Üye, Üyelik statüsünü iptal ederek  her zaman sonlandırabilir.

5.2. Üye, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Uygulama ve Web sitesi içinde sunulan kullanım ve hizmetlere, üyeliğe ilişkin hükümleri bir bütün olarak kabul etmiş olmaktadır.

5.3. Üye, Uygulama ve Web sitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde, işbu Sözleşme ve Gizlilik Politikası içerisinde yer alan tüm şartlara, belirtilen kurallara, yürürlükteki tüm mevzuata ve genel ahlaka uygun hareket edeceğini, işbu Sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul eder. Üye’nin Uygulama ve Websitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

5.4. AKO, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye’nin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

5.5. Üye’nin Üye Hesabı’na erişmek ve Web Sitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. AKO’un Üye’nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.6. Üye, Web Sitesi’ni aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır:

 1. a) Web Sitesi’nde başka bir kişi adına veri tabanı yaratmak ve kayıt yapmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek;
 2. b) Web Sitesi’nin bütününü veya bir bölümünü bozmak, değiştirmek veya ters mühendislik yapmak, internet sitesinde yer alan herhangi bir içeriği, dosyayı, görsel ve işitsel unsuru, elektronik materyali, bilgiyi, tüm ürün ve hizmetleri kopyalamak, çoğaltmak, aktarmak, değiştirmek, uyarlamak, çevirmek, kaynak koduna dönüştürmek, parçalarına ayırmak, ticari bir amaçla kullanmak;
 3. c) Yanlış bilgiler kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi’ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye’nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;
 4. d) Web Sitesinin amacı dışında ve manipüle edecek şekilde kullanılması;
 5. e) Web Sitesi’ne, Web Sitesi’nin veri tabanına, Web Sitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi bir teknolojinin veya bir virüsün yayılması;
 6. f) Üyeler hakkında elektronik posta adresleri de dâhil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması;
 7. g) Web Sitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, AKO’un önceden yazılı iznini alınmaksızın Web Sitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi “screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Web Sitesi’nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.

Üye, yukarıda sayılan haller başta olmak üzere her türlü ihlalden doğan tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

5.7. Üye, Uygulama ve Websitesi’nde yaptığı işlemleri Uygulama ve Websitesi’ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Uygulama ve Websitesi’ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Üye Hesabı’na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

5.8. Web Sitesi’nin ya da Web Sitesi üzerindeki içeriğin, işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun kullanılmaması hukuka aykırı olup; AKO’un ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5.9. Üye, şifresinin başka kişilerce ele geçirildiğini öğrendiği takdirde AKO’u derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.

5.10. Üye, Uygulama ve Websitesi’nden erişilebilecek üçüncü şahısların internet sitelerine ve yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve bunları kullanmamayı kabul eder. Aksi durumda Üye, AKO’un üçüncü kişilere ödemek zorunda kalacağı bütün zararları tazmin eder.

5.11. Üye’nin ölümü durumunda Üye’nin hakları mirasçılara geçer. Üyenin mirasçıları, Üyenin ölümü ile AKO’a bildirimde bulunarak üyenin hesabının kapatılmasını da talep edebilirler.

5.12. AKO, Uygulamada sunulan ürün ve Hizmetler’i ve içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme; Üye’nin Uygulamaya yüklediği bilgileri ve içerikleri Üye de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. AKO, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan kullanabilir.

5.13. Alikesfet.org uygulaması, Üyeler’in eğitim alanındaki başarılarına katkı sağlamak amacıyla oluşturulmuştur ve Üyeler’in başarılarının artacağını temin etmez, Üyeler’e bu hususta herhangi bir garanti vermez.

5.14. AKO, Web Sitesi’nin kullanılması sırasında Üyeler’e bilgi verme amaçlı veya pazarlama amaçlı İletiler gönderebilir.

5.15. Uygulama ve Websitesi içerisinde AKO tarafından reklam için veya başka sebeplerle linkler ve link bağlantılı görsellere veya işbu sözleşmenin amaçları kapsamında üçüncü kişilerle bağlantı sağlayıcı bilgilere yer verilebilir. Bu linkler ve bağlantılarla bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. Uygulama üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında AKO’un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.16. AKO, Uygulama üzerinde Üyeler’in işbu sözleşme içerisinde düzenlenen hizmetleri ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman Hizmetler’de değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir, Uygulama’da güncelleştirme yapabilir. AKO Uygulamada güncelleme yaptığı durumlarda, Üyelerin uygulamayı kullanmaya devam etmesini, güncelleştirmeyi yüklemeleri şartına bağlı kılabilir.

5.17. Reşit olmayan kişiler için ebeveynleri tarafından veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerce başvuru yapılması halinde, bu kişiler kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi üyeliğin sağladığı haklardan yararlanamazlar. Aksi yöndeki talep ve işlemler AKO’un sorumluğunda değildir.

5.18. AKO, bu sözleşme kapsamında verilecek hizmetlerle ilgili olarak her türlü teknik arıza ya da sorun nedeni ile işlemlerin tamamlanamaması, iptal edilmesi hâlinde sorumlu olmayacaktır. AKO, bu sözleşme konusu hizmetlerin ÜYE’ye sunulması ile ilgili olarak herhangi bir neden göstermeksizin hizmetin verilmesine ara verebilir veya tamamen durdurabilir. Sağlanan hizmet ile ilgili olarak, resmi kurumların kararlarıyla veya yasal uygulamalar veya hukuki teknik sorunlar, zorunluluklar nedeniyle hizmetin kesintiye uğraması, durdurulması gibi haller mücbir sebep olarak kabul edilmiş olup, bu gibi hallerde AKO’un sorumluluğu doğmayacaktır.

5.19. Taraflar, AKO’a ait tüm resmi defter ve ticari kayıtları ile AKO’un veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olarak 6100 Sayılı Kanunu’nun 193. maddesine uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

 1. Fikri Mülkiyet Hakları

Alikesfet.org markası ve logosu, Alikesfet.org Uygulaması ve Websitesi’nin tasarımı, yazılımı, lisansı alan adı ve bunlara ilişkin olarak AKO tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan, görsel ve işitsel unsurlarının her türlü fikri mülkiyet hakkı AKO’a aittir. Yalnızca soru ve konu anlatım materyallerin telif hakkı ve her türlü fikri mülkiyet hakkı yayınevlerine aittir. Yayınevleri elektronik ortamda yayınlanmak şartıyla AKO’a bu hakları kiralamaktadır. Üye, AKO’un mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını veya kiraladığı haklarını AKO’un izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, Alikesfet.org Uygulaması veya Websitesi’nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda AKO’un izni olmaksızın kullanamaz. Üye’nin, üçüncü kişilerin veya AKO’un fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, AKO’un ve/veya hakları ihlal edilen söz konusu üçüncü kişilerin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

 1. Gizlilik Politikası

7.1. AKO, Üye’nin Uygulama ve Websitesi’nde sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek için Web Sitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. AKO, bu kapsamda Üye’nin sağladığı kişisel verileri Uygulama ve Websitesi’nde yer alan Gizlilik Politikası’na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Gizlilik Politikası, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Üye, Hizmetler’den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Gizlilik Politikası’nda belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için Gizlilik Politikamızı inceleyebilir ve iletisim@alikesfet.org adresine elektronik posta göndererek kişisel verilerinize ilişkin haklarınıza ilişkin iletişim kurabilirsiniz.

7.2. Üye tarafından Uygulama ve Websitesi’ne beyan edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Uygulama ve Websitesi’nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla AKO ya da iş ortakları tarafından Gizlilik Politikası’na uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve akdi ilişkilerimize istinaden 3. Kişiler ile paylaşılabilir.

7.3. Üye, kişisel verilerinin bilgilerinin AKO tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. AKO söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bununla beraber Üye, paylaşmış olduğu bilgi ve verilerinin kendisine özel avantajların sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim faaliyetlerinin bildirimi maksatlarıyla, AKO’un iş ortakları ile de paylaşımına izin vermektedir.

 1. Ödeme ve İade Şartları

AKO halihazırda site ve uygulama üzerinden gerçekleştirilen Kullanıcı hizmetini ücretsiz olarak sunmaktadır. Ancak Kullanıcıların, site ve uygulama üzerinden abonelik  ürün ve hizmetleri satın almak istemesi halinde, AKO bu hizmetleri, önceden belirlediği ücret tarifesine göre, talep eden ve öncesinde ödemeyi gerçekleştiren Üye’ye sağlamakla yükümlüdür. AKO, sağladığı ürün ve hizmetlerin ücretlerini istediği her zaman, önceden web sitesinde veya mobil uygulamasında belirterek, hiçbir sebep göstermeksizin tadil edebilir. AKO; Üye ve Üye’nin banka ve/veya kartından kaynaklanan sıkıntılar dolayısıyla ücretin ödenememesi sonucu ürün ve hizmetlerden faydalanamaması nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır. Sınırsız ürün ve hizmetlerden faydalanma hakkı, sadece ödemeyi yapan Üyelere sağlanacaktır.

 1. Fesih

9.1. İşbu Sözleşme, Alikesfet.org Uygulaması veya Websitesi’nin yahut Web Sitesi üzerindeki içeriğin işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; AKO’un ilgili tarafından her zaman herhangi bir sebep gösterilmeden ve herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmadan, derhal hüküm ifade etmek üzere bildirim ile feshedilebilir. AKO, üyeye hiçbir gerekçe göstermeksizin Üyenin üyeliğini sonlandırabilir. Uygulamayı kullanacak üyeleri belirlemek veya üye olmuş üyelerin üyeliklerin devam etmesi AKO’un takdir hakkı kapsamındadır. Üye, AKO’un bu hakkını ve bu hakkın kullanılması sonucu herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını işbu Sözleşme ile kabul ve taahhüt eder.

9.2. Üye, üyeliğini sona erdirmesi durumunda AKO’dan herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını işbu Sözleşme ile kabul ve taahhüt eder.

 1. Cayma Hakkı

Uygulama marketlerinden yapılan ödemeler için:

Üye, ödeme yaptıktan sonra cayma hakkını ödeme yaptığı mecranın kurallarına göre kullanabilir. Örneğin App Store ya da Google Play mecralarından yapılan ödeme ve üyeliklerin koşulları bu mecraların belirlediği kurallara göre belirlenir.

Uygulama marketleri dışında yapılan ödemeler için:

Üye, bu sözleşmeyi onaylamasına müteakip 7(yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Üye, 7 günden sonra üyeliğini iptal etmesi durumunda herhangi bir para iadesi talep edemeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 7 gün içinde Hizmet bedeli Üye’ye iade edilir.

 1. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Üyelik Sözleşmesi ve sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır ve uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır. 

 1. Muhtelif Hükümler

12.1. Sözleşme Değişiklikleri

AKO, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni, Uygulama ve Web sitesi’nde yer alan Gizlilik Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın Web Sitesi’nde ilan ederek her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, Web Sitesi’nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

12.2. Mücbir Sebep

Ayaklanma, pandemi, salgın, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya AKO’un kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (“Mücbir Sebep”) AKO’un işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, AKO ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

12.3. Bildirim

AKO, Üye ile Üye’nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini güncel tutmakla yükümlüdür.

12.4. Üyelik Sözleşmesi’nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği

İşbu Üyelik Sözleşmesinin herhangi bir maddesinin yasalar çerçevesinde, kanun koyucu tarafından veya herhangi bir resmi mercii veya mahkemeler tarafından geçersiz addolunması, diğer maddelerin geçerliliğini etkilemez, konuya ilişkin olarak taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır.

12.5. Üyelik Sözleşmesi’nin Devri

Üye, AKO’un önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

12.6. Feragat

Taraflar’dan birinin Üyelik Sözleşmesi’nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

 1. Yürürlük

Üye’nin, üyelik kaydı yapması, işbu Üyelik Sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme, Üyenin üye olması anında elektronik ortamda akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiş sayılır. Sözleşmenin bir nüshası elektronik formatta Üye’nin e-posta adresine gönderilir. İşbu Sözleşme, üyelik süresinin hitamı, Üye’nin üyeliğini iptal etmesi veya AKO tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

12 (oniki) maddeden ibaret bu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.